Grosser Schweizer Sennenhund

Tillbaka till hemsidan  Register Intro

Kullar 1967 - 1980  Kullar 1981 - 1984   Kullar 1985 - 1989   Kullar 1990-1994

Kullar 1995-1999 Kullar 2000-2005  Kullar 2006 - 2010  Kullar 2011 - 2016    Kullar 2017-2021

Kullar 2022 - 2023 Importer Uppfödare 1967 - 2022   Statistik  Namn register De första importerna
 

Grosser Schweizer Sennen
Välkommen till mitt Svenska Grosser register! / Welcome to my Swedish Swissy register!
 

  Sidorna kullar 1967 - 1999 har inga stamtavlor  men finns att söka på SKK´s hunddata. Sidorna 2000 - 2023 har stamtavlor kopplade till varje kull i 3 led. Sidan importer innehåller hundar från den första 1964 t.o.m 2023. Alla hundar före år 2007 finns inte längre. De hundar jag vet är borta är markerade med ett     och en del årtal då de gick bort, men det är säkert flera som inte finns med oss längre. Hoppas också kunna komplettera med foton till så många kullar som möjligt. De flesta foton från före 1990 har jag tagit eller fått av uppfödare och ägare, senare foton kommer jag inte helt ihåg vem som skickat dom så jag vet inte säkert vems korten är. Tack till alla som bidragit med foton!

Blå text är hanhundar
Röd text är tikar
HD ua A eller B
ED ua  fri
OCD ua  fri
OCD påvisat
OCD-op  opererad
Avel - om den har avkommor
CH - Championtitlar
AP - Arbetsprov
LP - Lydnadstitel
Korad/Mentaldel - Bruks korning
MH/BPH Mentalbeskrivning eller Beteende- och personlighets-beskrivning hund

   Fotografierna står i samma ordning som i kullinformationen.

  står bakom de hundar jag själv träffat och sett i levande livet.

HD och ED är officiella resultat men boglederna är det inte så det finns inget register över vilka som är bogröntgade. Jag har bara fyllt i de som jag vet men  de flesta som röntgat höfter och armbågar har säkert också röntgat bogarna. Jag har mer uppgifter om många av hundarna (från 1967 - 1989 finns med mer om varje hund) övriga uppgifter är bara med om jag fått tillstånd av resp. ägare eller  uppfödare att lägga ut dessa annars så är bara det officiella med.


 

Pages kullar/litters 1967 - 1999 have no pedigrees but are available to search for at SKK's dog database. Pages 2000 - 2023 have pedigrees 3 generations linked to each litter . The page imported/Importer contains dogs from the first 1964 to 2023. All dogs before 2007 are no longer living. From 2007 and forward, the dogs I know  are gone is marked with a   but surely there are many more who are not with us anymore. Hope to also be able to complete photos with as many litters as possible. Most photos from before 1990 have I taken or received from breeders and owners, later photos I do not really remember who sent them so I do not know who took the photos. Thanks to all that have been contribute with photos!

Blue text are male dogs
Red text are bitches
HD ua/ Free A or B
ED ua/ free
OCD ua/ free
OCD affected
OCD-op/operated
Avel/Breeding - if it has offsprings
CH - Show champion
AP - Working/Draft title
LP - Obedience Title
Korad / Mentaldel - for workingdogs
MH/BPH Mentaltest or Behavior-personality test.

  The photos are in the same order as in the litter information.
Standing behind the dogs I met and seen in living life.

HD and ED are official results but the shoulders are not, so there is no record of those who have X-ray shoulders (OCD) . I've just filled in the ones I know but most of them like X-ray hips and elbows have probably also X-rayed the shoulders. I have more information about many of the dogs (from 1967 - 1989 there are more about each dog). Other information is only included if I have received permission from resp. Owner or breeders to outsource them otherwise, it's only official information.

 

© Swiss Dogs 2001

upp